Płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni - 500 ml

11,90 zł
Brutto
Ilość

UWAGA: Butelka szklana , kapslowana, niezbędne są własne pojemniki z atomizerem!

KARTA CHARAKTERYSTYKI PŁYNU DO RĄK I POWIERZCHNI

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ (KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY)

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Zagrożenia zdrowia: brak zagrożeń dla zdrowia

Zagrożenia fizyczne: brak

Zagrożenia dla środowiska: brak

ELEMENTY OZNAKOWANIA

Znaki ostrzegawcze: brak

Wskazane niebezpieczeństwa: brak

Określenia zagrożenia: brak

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S2- chronić przed dziećmi

Dalsze wskazania na etykiecie: NIE SPOŻYWAĆ! Spożycie skutkuje wyjałowieniem przewodu pokarmowego. W przypadku spożycia popić dużą ilością wody i odbudować florę bakteryjną lub skontaktować się z lekarzem.

INNE ZAGROŻENIA

Żadne inne zagrożenia nie są znane. Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik XIII

SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

-woda

-kwas podchlorawy: stężenie 0,01%; numer CAS 7790-92-3

Po wdychaniu: brak zagrożeń

Po kontakcie ze skórą: brak zagrożeń

Po kontakcie z oczami: brak zagrożeń

Po połknięciu: spożycie w zbyt dużej ilości skutkuje wyjałowieniem przewodu pokarmowego. W przypadku spożycia popić dużą ilością wody i odbudować florę bakteryjną lub skonsultować się z lekarzem.

Działania uczulając: brak zagrożenia

Wymagania dotyczące pomieszczeń/ obiektów magazynowych:

Pojemniki szczelnie zamknięte, chronione przed światłem UV oraz wysoką temperaturą powyżej 30°C, by uniknąć zniszczenia preparatu.

Wygląd: ciecz

Barwa: przezroczysta ciecz

Zapach: lekki zapach chloru

Próg zapachu: nie dotyczy

pH: 4,0-6,0

INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczność: produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska wodnego i lądowego.

Trwałość i zdolność do rozkładu: produkt w 100% ulega degradacji biologicznej do postaci wody

Zdolność do biokumulacji: nie ulega biokumulacji

Mobilność w glebie: produkt mobilny, całkowicie bezpieczny dla gleby i wody

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: nie dotyczy

Inne szkodliwe skutki działania: brak

0725-73055
29 Przedmioty